Polonia și România în Europa Centrală în secolele XX și XXI

Zaproszenie
Invitație

Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Universității Jagiellone
Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ
Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Directorul Institutului de Istorie al Universității Jagiellone
Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Decanul Facultății de Științe Umane a Universității din Szczecin
Prof. dr hab. Barbara Kromolicka
Dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie
Directorul Institutului Cultural Român din Varșovia
Dr Sabra Daici

mają zaszczyt zaprosić na polsko-rumuńską konferencję naukową
au onoarea de a vă invita la conferința științifică polono-română

Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku
Polonia și România în Europa Centrală în secolele XX și XXI

poświęconą pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka
dedicată in memoriam prof. univ.dr. Wojciech Rojek

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 2-3 czerwca 2016 roku,
w budynku Collegium Maius, przy ulicy Jagiellońskiej 15, w Sali im. M. Bobrzyńskiego.
Conferința va avea loc în Cracovia în zilele de 2-3 iunie 2016, în clădirea Collegium Maius, str. Jagiellońska 15, în sala im. M. Bobrzyńskiego

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Pana
Ovidiu Dranga Ambasadora Rumunii w Polsce
Conferința va fi patronată onorific de către Domnul
Ovidiu Dranga Ambasadorul României în Polonia

Patronem konferencji jest także Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie
Conferința se desfășoară sub patronajul Societății Polono-Române din Cracovia

Program
Czwartek 2 czerwca 2016 r. Joi 2 iunie 2016
Collegium Maius, ul Jagiellońska 15, sala im. Michała Bobrzyńskiego
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników przez Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, dra hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ, Dyrektora Instytutu Historii dra hab. Sławomira Sprawskiego, prof. UJ i Dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr Sabrę Daici.
Deschiderea conferinței și întâmpinarea participanților de către Directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale dr. hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ, Directorul Institutului de Istorie dr. hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ și Directorul Institutului Cultural Român din Varșovia dr. Sabra Daici.

10:30 – 11:00 prof. dr hab. Artur Patek, Słowo o profesorze Wojciechu Rojku
Câteva cuvinte despre prof. Wojciech Rojek

Referaty/Referate 11:00-11:45

11:00-11:15
Dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Trzecia Europa vs Geopolityka Dunaju – polskie wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w przededniu II wojny światowej
A 3-a Europă vs. geopolitica Dunării – viziunea poloneză privind Europa Central-Răsăriteană în ajunul celui de-al doilea război mondial

11:15-11:30
Nadia Manea, Banca Națională a României
Banca Națională a României în perioada interbelică – relațiile cu Bank Polski
Narodowy Bank Rumunii w okresie międzywojennym – stosunki z Bankiem Polskim

11:30 – 11:45
Prof. dr hab. Małgorzata Villaume, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
„Królowa na krańcach Europy” – ambicje polityczne królowej Marii
„Regina la marginile Europei” – ambițiile politice ale reginei Maria

11:45-12:15 przerwa/pauză
12:15- 13:30 referaty/referate

12:15-12:30
Dr hab. Henryk Walczak, Uniwersytet Szczeciński
Wizyta Króla Rumunii Karola II w Polsce 26 czerwca – 1 lipca 1937 roku
Vizita regelui Carol al II-lea al României în Polonia 26 iunie – 1 iulie 1937

12:30-12:45
Dr Bogdan Schipor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași
Garanţile occidentale pentru Polonia şi România din primăvara anului 1939. O perspectivă britanică
Zachodnie gwarancje dla Polski i Rumunii z wiosny 1939 roku. Brytyjska perspektywa

12: 45-13:00
Prof dr hab. Tadeusz Dubicki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Internowanie w Rumunii władz Rzeczpospolitej Polskiej w świetle dokumentów rumuńskich Internarea guvernului Republicii Polone în România reflectată în documentele românești

13:00-13:15
dr Daniel Hrenciuc, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Suceava
Relațiile româno-polone în secolul XX. Contribuții
Stosunki rumuńsko-polskie w XX wieku. Przyczynek

13:15-13:30
Dr hab. Piotr Mikietyński, Uniwersytet Jagielloński
Rola ruchów faszystowskich w Europie Południowo-Wschodniej 1918-1939
Rolul mișcărilor fasciste în Europa Sud-Estică 1918-1939

13:30-14:00 dyskusja/discuții
14:00-15:30 przerwa/pauză
15:30- 16:30 referaty/referate

15:30-15:45
Dr Ottmar Traşcă, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române Cluj-Napoca
Colaborarea dintre Abwehr şi Serviciul Special de Informaţii român în vederea identificării şi anihilării reţelelor informative poloneze de pe teritoriul României, 1940-1944
Współpraca między Abwehrą i Służbą Specjalną Wywiadu rumuńskiego w celu identyfikacji i zlikwidowania polskiej sieci wywiadu na terytorium Rumunii 1940-1944

15:45-16:00
Dr hab. Jan Jacek Bruski, Uniwersytet Jagielloński
„Akcja Tilea”. Rząd RP na uchodźstwie i Rumuński Komitet Narodowy w Londynie
„Cazul Tilea”. Guvernul Poloniei în exil și Comitetul Național Român din Londra

16:00- 16:15
Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, Uniwersytet Jagielloński
Sytuacja Polaków w Rumunii w okresie międzywojennym w świetle polskich dokumentów Situația polonezilor din România în perioada interbelică reflectată în documentele poloneze

16:15-16:30
Dr hab. Krzysztof Nowak, Uniwersytet Śląski
Stosunki narodowościowe w Rumunii w opiniach dyplomacji PRL
Relațiile dintre minoritățile naționale în România în opiniile diplomației RPP

16:30-17:00 przerwa/pauză
17:00-18:15 referaty/referate

17:00-17:15
Prof. dr Gheorghe Calcan, Universitatea Petro-Gaze din Ploieşti
Unirea Bucovinei cu România și poziția minorității poloneze. Reverberații în epocă Zjednoczenie Bukowiny z Rumunią i stanowisko polskiej mniejszości narodowej. Echa w epoce

17:15-17:30
Dr Renata Król-Mazur, Uniwersytet Jagielloński
Bukowina, jako „ojczyzna prywatna” polskich Ormian
Bucovina – „patria mică” a armenilor polonezi

17:30-17:45
Mgr Karina Stempel-Gancarczyk, Instytut Slawistyki PAN
Nazwy miejscowości zamieszkałych przez Polaków na Bukowinie rumuńskiej. Ujęcie socjolingwistyczne
Denumirea localităților locuite de polonezi în Bucovina românească. Aspecte socio-lingvistice

17:45-18:15 dyskusja/discuții
Piątek 3 czerwca 2016 roku, Vineri 3 iunie 2016
Collegium Maius, ul. Jagiellońska15, sala im. Michała Bobrzyńskiego

Referaty/Referate 9:00-11:00

9:00- 9:15
Lector dr Dușița Ristin, Universitatea din București
Istoria unui destin și resursele sale morale și culturale
Dzieje pewnego losu, jego źródła duchowe i kulturowe

9:15-9:30
Dr hab. Ewa Kocój, Uniwersytet Jagielloński
Krwawa ofiara? Rytuał świniobicia w Polsce i w Rumunii w kontekście dziedzictwa kulturowego (od fenomenu do zarządzania)
Jertfă sângeroasă? Ritualul de omorâre a porcilor în Polonia și în România în contextul moștenirii culturale (de la fenomen la management)

9:30- 9:45
Dr hab. Tadeusz Czekalski, Uniwersytet Jagielloński
Produkty rumuńskie na polskich stołach w okresie PRL
Produse românești pe mesele poloneze în perioada Republicii Populare Polonă

9:45-10:00
Prof. dr Constantin Geambaşu, Universitatea din București
Polonistica românească şi rolul ei în promovarea literaturii şi culturii polone în România
Rumuńska polonistyka i jej rola w promowaniu polskiej literatury i kultury w Rumunii

10:00-10:15
Mgr Zyta Monika Oksztul, Uniwersytet Jagielloński
Glottodydaktyczne dokumenty z okresu międzywojennego do nauki języka polskiego i kultury polskiej dla Rumunów
Documente glotodidactice din perioada interbelică pentru învățarea limbii și culturii polone pentru români.

10:15-10:30
Dr hab. Andrzej Dubicki, Uniwersytet Łódzki
Wybrane cenzury polskiej prasy na terenie Rumunii w okresie międzywojennym
Câteva cenzuri ale presei poloneze pe teritoriul României în perioada interbelică

10:30-10:45
Cristian Scăiceanu, Banca Națională a României
Ștefan Hablinski, designer al unor mărci poștale românești
Ștefan Hablinski, designer niektórych rumuńskich marek pocztowych

10:45-11:00
Cristian Păunescu, Dorin Matei, Banca Națională a României
Odisseia aurului polonez în România (1939 – 1947)
Odyseja polskiego złota w Rumunii ( 1939-1947)

11:00 – 11:30 przerwa/pauză
11:30-14:00 obrady/referate

11:30-11:45
Lector Dr Adrian Viţalaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Reluarea relațiilor diplomatice dintre România și Polonia după al doilea război mondial
Wznowienie stosunków dyplomatycznych między Rumunią i Polską po drugiej wojnie światowej

11:45-12:00
Dr hab. Agnieszka Kastory, Uniwersytet Jagielloński
Delta Dunaju i cieśniny czarnomorskie w rumuńskiej koncepcji powojennego ładu z 1946 roku
Delta Dunării și strâmtorile Mării Negre în concepția românească privind organizarea postbelică din 1946

12:00-12:15
Dr Octaviana Jianu, Institutul National pentru Studiul Totalitarismului, Bucuresti
Reflecţii jurnalistice italiene privind poziţia României, respectiv Poloniei în cadrul blocului comunist răsăritean 1975-1989
Włoskie dziennikarskie rozważania dotyczące pozycji Rumunii, a także Polski w komunistycznym bloku wschodnim 1975-1989

12:15-12:30
Brîndușa Costache, Rumuński Bank Narodowy
România și Polonia – cooperare și rivalități în CAER
Rumunia i Polska – współpraca i rywalizacja w RWPG

12:30-12:45
Ambasador Gabriel Bârtaş
Stosunki polsko-rumuńskie w latach 1918-2007
Relații polono-române între 1918-2007

12:45-13:00
Dr Bartłomiej Zdaniuk, Uniwersytet Warszawski
Rola Polski i Rumunii w procesie konsolidacji państwowej Republiki Mołdawii. Nadmierne nadzieje?
Rolul Poloniei și al României în procesul de consolidare a Republicii Moldova. Așteptări excesive?

13:00-13:15
Dr hab. Adam Burakowski, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie
Kto był faszystą? Dyskusja polityczna wokół ustawodawstwa antytotalitarnego w Rumunii w 2015 roku.
Cine a fost fascist? Discuția politică privind legislația antitotalitară din România în 2015

13:15 – 14:00 dyskusja i podsumowanie obrad/ discuții și concluzii

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.