Magazin Istoric - noiembrie 2010

90 magazin istoric i se cuvenea de pe pro- prietãþile orãºeneºti situate pe malul drept al râului, cât ºi din satul Velþ. Al doilea nume pomenit este cel al lui Martin Roth (care, conform matricole- lor bisericeºti, s-a nãscut în Mediaº, în anul 1712, ºi a decedat în 1782), numit în inscripþie „centvm patris“, probabil o formã prescur- tatã pentru „centvm[viris] patris“, ce s-ar traduce prin „prim centumvir” (sau „pãrinte al centumvirilor“). Pe lângã magistrat ºi bi- sericã, centumvirii („consi- liul celor o sutã“, în ger- manã Hundertmänner ) au fost una dintre cele trei instanþe administrative ale oraºelor medievale locuite de saºi, un fel de contrapunct „democratic“ al magistratului. Magistratul (ca instituþie ad- ministrativã) era alcãtuit din primar („consul“), jude regal (judele orãºenesc), jude scau- nal (judele celor „Douã scaune“, Mediaº ºi ªeica), no- tarul ºi alþi opt „senatori“. Aceºtia de regulã se recrutau din rândurile unui grup mic de familii de patricieni ºi erau aleºi în mod obiºnuit anual sau la doi ani de cãtre „centum- viri“. În rândul lor se aflau cei mai respectaþi bãrbaþi ai ora- ºului, meseriaºi ºi comerci- anþi, care reprezentau cate- goria de mijloc. Ei alegeau din rândul lor o persoanã, care sã le fie „primus inter pares“ ºi sã-i reprezinte în apariþiile publice. În secolul al XIX-lea, acest „prim centumvir“ purta titlul de „orator“. Dar oare cu ce ocazie sã fi fost amplasatã piatra? ªi ce edificiu ridicat în 1779 este evocat de inscripþie? Din feri- cire, Michael von Heyden- dorff a scris, cum am amintit, un jurnal, care a fost publicat integral încã la sfârºitul seco- lului al XIX-lea. Notele lui, aºternute pe hârtie timp de ºapte decenii (începând aproximativ din 1753 pânã în anul 1818), conþin o cronicã vie a evenimentelor politice ale vremii, cât ºi detalii valoroase din istoria oraºului Mediaº ºi din viaþa cotidianã a autorului ºi a persoanelor cu care a avut de a face. În anul 1779 gãsim urmãtorul pasaj: „Am mai avut ºi alte preo- cupãri. S-a prãbuºit o parte a zidurilor oraºului în zonaAlter Weiher, iar o parte din zidul castelului bisericesc, în spatele casei mele, între brutãria ºcolii ºi scarã, era gata sã cadã. În funcþia mea de decimator, am lãsat în parte sã se zideascã din nou, respectiv sã se repare [cele douã construcþii], pre- cum se poate citi din inscrip- þiile ce se gãsesc acolo.“ Iatã deci descifratã taina „pietrei Heydendorff“. În 1779 Michael Conrad von Heydendorff, însãrcinat cu întreþinerea sistemului de fortificaþie al oraºului, a dispus repararea a douã porþiuni distruse din zidul cetãþii ºi amplasarea câte unei inscripþii comemorative în ambele locuri. Refacerea zidurilor de fortificaþie la sfârºitul seco- lului al XVIII-lea ni se pare un gest remarcabil. La acea vreme, zidul cetãþii Mediaº nu mai era în stare sã îndeplineascã scopul lui iniþial – protecþia contra unui pericol militar din exterior, cum au fost otomanii timp de câteva veacuri – pentru cã apã- ruserã arme noi, capabile sã dãrâme fortificaþia. Refacerea zidului trebuie sã fi constituit deja un gest de respect faþã de vesti- giile trecutului, probabil ºi o expresie a dorinþei de a pãstra ordinea tradiþio- nalã. În sfârºit, anul acesta, prin amabilitatea celor de la postul local Nova TV, am putut pre- zenta inscripþia publicului, în cadrul unei emisiuni. Cu aceeaºi ocazie, am fãcut ºi o incursiune de-a lungul zidului cetãþii, obþinând ºi confir- marea textului inscripþiei. În apropierea locului unde aceasta a fost descoperitã, este vizibilã refacerea zidului. La 1779 nu mai îndeplinea un rol de apãrare, lucru dovedit de faptul cã porþiunea refãcutã este „subþiatã“ faþã de gro- simea iniþialã. R espectul faþã de vestigiile trecutului, faþã de strãdania ºi realizãrile înaintaºilor ar trebui sã ne caracterizeze ºi pe noi. Este important ºi necesar ca edilii oraºului purtaþi de acelaºi res- pect sã obþinã fondurile nece- sare pentru un proiect amplu destinat refacerii, întreþinerii ºi valorificãrii zestrei bogate a cetãþii medievale a Media- ºului, cu atât mai mult cu cât similis similitudinis în prezent zidul cetãþii este cãzut, din nou, în aceeaºi zonã Alter Weiher (în spatele actualei cazãrmi a pompierilor). P Michael Conrad von Heydendorff

RkJQdWJsaXNoZXIy NDMxNzY=